Zbyszek SP3NYF
Zapraszam na moj stron


DJ-G7, UV-3R, FT-736, K3+P3, HL160V/50